Provozní řád budovy

Pro objekt „Americká“, adresa AMERICKÁ 197/41, 120 00 Praha 2- Vinohrady

(dále jen „Budova“)

Obecná ustanovení

Za účelem zajištění pořádku a čistoty v Budově jakož i k zajištění zájmů všech nájemců v Budově a vlastníka, se všichni nájemci zavazují dodržovat následující obecně platná pravidla pro užívání této Budovy.

1

Vlastník a správce budovy

 REMU s.r.o.

Náměstí Na Santince 2440/5

160 00, Praha 6

Kontakt:

Ivo Šimáček, zástupce správce

(smluvní a komunikační záležitosti, spory mezi nájemníky, nedodržování provozního řádu objektu)

Tel. + 420 721 979 601 (221 090 111), email: simacek@remu.cz

Otakar Šupáček, zástupce správce

(technické, provozní a pojistné záležitosti atp.)

Tel. + 420 725 518 827 (221 090 111), email: supacek@remu.cz

V případě nezastižení nebo v kopii kontaktujte: kancelar@remu.cz

(dále jen „správce“)

 

Správce zajištuje veškeré služby a vykonává veškeré činnosti spojené se správou objektu. Všichni nájemci adresují veškeré oprávněné požadavky související s předmětem nájmu na výše uvedenou adresu, popř. na výše uvedené osoby.

2

Udržování strojů a technického vybavení Budovy

Správce objektu dle potřeby udržuje a zajištuje opravy a výměny veškerého technického vybavení a strojního zařízení sloužícího v objektu (ve společných prostorech).

Tato činnost nezahrnuje opravné a udržovací práce v pronajatých prostorách, pokud povinnost provádět opravné a udržovací práce určitému nájemci nevyplývá z předmětné nájemní smlouvy.

Jakýkoliv požadavek na opravu zařízení objektu musí být nahlášen odpovědnému zástupci správce objektu, aby požadavek na opravu vyřídil odpovídajícím způsobem.

Osobami odpovědnými za řešení každodenních provozních záležitostí jsou zástupci správce v pracovní dny od 9.00 hod do 16.00 hod.

Mimo tuto dobu jen v případě závažných událostí kontaktovat

pana Andryi Styranivského, tel. 775 293 082.

3

Práva a povinnosti vyplývající z užívání bytu /nebytového prostoru

Každý nájemce musí dodržovat základní pravidla soužití s ostatními uživateli a dalšími osobami, které se nacházejí v domě.

Nájemce je povinen nahradit škody, které na jiných jednotkách nebo společných částech nebo zařízení Budovy způsobil on sám, členové jeho domácnosti nebo osoby, jimž umožnil vstup do budovy. Náhradou škody se rozumí buď uvedení do původního stavu, nebo náhrada v penězích

Nájemce na své náklady zabezpečuje a hradí předepsané revize, kontroly a zkoušky spotřebičů a technického zařízení, které v Předmětu nájmu instaloval a má ve svém vlastnictví.

Nájemce je povinen dodržovat pravidla správného větrání. V případě nerespektování těchto pravidel a následného zjištění výskytu vlhkosti a plísně v pronajatých prostorách, budou opravy pronajatého prostoru do stavu způsobilého k řádnému užívání provedeny nákladem nájemce.

4

Zajištění pořádku a čistoty v Budově

Udržování čistoty a pořádku ve společných prostorách objektu zajišťuje správce objektu. Odstraňování odpadu z prostoru k tomu určeného, zajišťuje správce objektu prostřednictvím společnosti Komwag a.s.

Provádění úklidu ve společných částech objektu se provádí 3x týdně.

Do objektu nesmí nájemce, jeho zaměstnanci, hosté, zástupci, představitelé, dodavatelé a další osoby ve vztahu k nájemci vnášet žádné nebezpečné a znečišťující látky, toxické látky nebo odpady, ropné produkty, látky obsahující azbest nebo infekční látky. Výjimku tvoří čisticí prostředky v množství běžném pro použití v pronajatých prostorách, za předpokladu řádného uskladnění.

Pokud budou v objektu nalezeny výše uvedené nebezpečné materiály a pokud byly do objektu přineseny v rozporu s tímto článkem, je nájemce povinen neprodleně tyto materiály z objektu odstranit.

Každý nájemce v objektu zajistí třídění odpadu podle platných českých právních předpisů. Běžný odpad je nájemce povinen ukládat přímo do příslušných nádob, které jsou umístěny ve dvoře.

V případě odpadu, který je podle českých právních předpisů klasifikován jako „nebezpečný“, musí být nájemcem zajištěno jeho oddělení od běžného odpadu a nájemce je sám odpovědný za jeho likvidaci.

5

Zákaz kouření

Ve všech prostorách Budovy platí přísný zákaz kouření.

6

Otevírání a zavírání Budovy

Vchodové dveře do Budovy jsou v době od 20:00 hod. do 7:00 hod. uzamčeny. Všichni nájemci Budovy jsou povinni toto dodržovat a respektovat.

7

Návštěvníci

Veškeré návštěvy se ohlásí příslušnému nájemci pomocí zvonku umístěnému u vstupu do Budovy. Nájemce do Budovy vpustí pouze osoby jemu známé. Nájemce je neustále odpovědný za bezpečnost svých návštěvníků a musí zajistit, že nedojde k jakémukoli rušení, výtržnosti či obtěžování.

8

Přístup do pronajatých prostor

Nájemci se zavazují umožnit vlastníku Budovy (popř. jeho zástupci) anebo Správci (příp. jeho zástupci) vstup do kterékoliv pronajaté části Budovy v případě nouze nebo po předchozím oznámení z jiných důvodů, kromě případů, kdy sám nájemce požádá o dřívější návštěvu. V případě nutnosti pravidelných vstupů do prostor, kde jsou umístěny technologie Budovy, za účelem pravidelných kontrol, dojde k dohodě s nájemcem, kdy lze tyto prohlídky vykonávat, aby nebyl narušen provoz nájemce.

9

Požární poplachové směrnice

Každý nájemce je povinen seznámit své spolubydlící, zaměstnance, spolupracovníky, podnájemníky s obsahem Požárních poplachových směrnic Budovy a dbát na jejich dodržování.

Cvičná evakuace bude prováděna v souladu s předpisy o požární ochraně. Nájemci jsou žádáni o strpení při provádění předem ohlášených zkoušek.

10

Provoz výtahů

Poruchy výtahů se hlásí přímo zástupci Správce. V případě uváznutí pasažérů ve výtahu se volá na číslo uvedené ve výtahu.

11

Žádosti nájemců o souhlas

Tam, kde je to v souladu s nájemní smlouvou požadováno, nájemce doručí veškeré žádosti o změny, instalace, instalace informačních označení Správci pro odsouhlasení vlastníkem Budovy před vlastním započetím prací.

12

Doručování pošty

Všichni nájemci se dohodnou s Českou poštou a dalšími doručovateli na doručování a přijímání jakékoliv pošty a zásilek přímo v jimi pronajatých prostorách, nebo ve schránkách v přízemí.

13

Zvířata a domácí mazlíčkové

Žádná zvířata nebo domácí mazlíčkové nemají povolený vstup do Budovy bez předchozí písemné žádosti a povolení Správce.

14

Klid v Budově, byty

Nájemci, jejich hosté (dále jen „uživatelé bytů“), jsou povinni užívat byt v souladu s dobrými mravy tak, aby neobtěžovali ostatní uživatele bytů nadměrným hlukem a pachy. V době nočního klidu, tj. od 22:00 do 06.00 hod. je nutno zabránit jakémukoli hluku. V této době není vůbec dovoleno hrát na hudební nástroje, zpívat, hlučně se bavit, používat vysavače prachu, pračky a jiné hlučné domácí přístroje nebo vykonávat jakoukoli jinou činnost působící hluk. Rovněž je třeba ztlumit rozhlasové a televizní přístroje, gramofony apod., aby hluk nepronikal do okolí. Na upozornění ostatních uživatelů bytů, pracujících v nočních směnách, anebo v jejichž domácnostech žijí děti ve věku do tří let, je povinen uživatel bytu omezit hluk ve svém bytě a okolí i mimo výše uvedenou dobu. Ve dnech pracovního volna, pracovního klidu a ve svátky jsou uživatelé bytů oprávněni užívat spotřebiče způsobující hluk větší než 60 dB pouze v době od 19:00 do 21:00 hod.

15

Závěrečná ustanovení

Nájemci se zavazují respektovat a dodržovat tento provozní řád budovy a všechna nařízení týkající se předmětné nemovitosti. Vlastník Budovy si vyhrazuje právo upravit, popř. pozměnit provozní řád Budovy z důvodů bezpečnosti, provozu či udržování pořádku v pronajatých a společných prostorách.

Jakékoliv porušení tohoto provozního řádu budovy nájemcem, se považuje vždy za zvlášť závažný způsob porušení smluvních povinností nájemce.

Vlastník Budovy nenese vůči nájemci odpovědnost za jakékoliv porušení provozního řádu jiným nájemcem nebo jinou osobou.