Provozní řád budovy

pro budovu „Evropská“, na adrese Evropská 1726/55, Praha 6, 160 00

(dále jen „Budova“)

Obecná ustanovení

Za účelem zajištění pořádku a čistoty v Budově jakož i k zajištění zájmů všech nájemců v Budově a vlastníka, se všichni nájemci zavazují dodržovat následující obecně platná pravidla pro užívání této Budovy.

1

Vlastník a správce budovy

YAREA s.r.o.

se sídlem: Praha 1, Opletalova 1418/23, PSČ 110 00

doručovací adresa: Rumunská 18/22, Praha 2,120 00, kancelář Remu s.r.o.

Kontakt:

Ivo Šimáček, zástupce správce a majitele

(smluvní a komunikační záležitosti, spory mezi nájemníky, nedodržování provozního řádu objektu)

Tel. + 420 721 979 601 (221 090 111), email: simacek@remu.cz

Otakar Šupáček, zástupce správce a majitele

(technické, provozní a pojistné záležitosti atp.)

Tel. + 420 725 518 827 (221 090 111), email: supacek@remu.cz

V případě nezastižení nebo v kopii zašlete na kancelar@remu.cz

(dále jen „Správce“)

Správce zajištuje veškeré služby a vykonává veškeré činnosti spojené se správou Budovy. Všichni nájemci adresují veškeré oprávněné požadavky související s předmětem nájmu na výše uvedenou adresu, popř. na výše uvedené osoby.

2

Udržování strojů a technického vybavení Budovy

Správce Budovy, společnost YAREA s.r.o., udržuje, zajištuje opravy a výměny dle potřeby veškerého technického vybavení a strojního zařízení sloužícího v Budově (ve společných prostorách).

Tato činnost nezahrnuje opravné a udržovací práce v pronajatých prostorách, pokud povinnost provádět opravné a udržovací práce vyplývá určitému nájemci na základě předmětné nájemní smlouvy.

Jakýkoliv požadavek na opravu zařízení Budovy musí být nahlášen odpovědnému zástupci společnosti YAREA s.r.o., aby požadavek na opravu vyřídil odpovídajícím způsobem.

Zástupci společnosti YAREA s.r.o. odpovědnými za řešení každodenních provozních záležitostí jsou Ivo Šimáček a Otakar Šupáček (kontakt viz. výše) v pracovní dny od 9.00 hod do 16.00 hod.

Mimo tuto dobu a jen v případě závažných událostí je nutné kontaktovat pana Andryi Styranivského, tel. +420 775 293 082.

3

Práva a povinnosti vyplývající z užívání bytu /nebytového prostoru

Každý nájemce musí dodržovat základní pravidla soužití s ostatními uživateli a dalšími osobami, které se nacházejí v domě.

Nájemce je povinen nahradit škody, které na jiných jednotkách nebo společných částech nebo zařízení Budovy způsobil on sám, členové jeho domácnosti nebo osoby, jimž umožnil vstup do budovy. Náhradou škody se rozumí buď uvedení do původního stavu, nebo náhrada v penězích

Nájemce na své náklady zabezpečuje a hradí předepsané revize, kontroly a zkoušky spotřebičů a technického zařízení, které v Předmětu nájmu instaloval a má ve svém vlastnictví.

Nájemce je povinen dodržovat pravidla správného větrání. V případě nerespektování těchto pravidel a následného zjištění výskytu vlhkosti a plísně v pronajatých prostorách, nebude uživateli poskytnuta sleva nájemného a opravy pronajatého prostoru do stavu způsobilého k řádnému užívání budou provedeny nákladem nájemce.

4

Zajištění pořádku a čistoty v Budově

Udržování čistoty a pořádku ve společných prostorách Budovy zajišťuje Správce. Odstraňování odpadu z prostoru určených pro odpad zajišťuje Správce prostřednictvím společnosti Pražské služby s.r.o.

Provádění úklidu společných částí domu: 1x týdně nebo dle potřeby

Do Budovy nesmí nájemce, jeho zaměstnanci, hosté, zástupci, představitelé a dodavatelé vnášet žádné nebezpečné a znečišťující látky, toxické látky nebo odpady, ropné produkty, látky obsahující azbest nebo infekční látky. Výjimku tvoří čisticí prostředky v množství běžném pro použití v pronajatých prostorách, za předpokladu řádného uskladnění.

Pokud budou v Budově nalezeny výše uvedené nebezpečné materiály a pokud byly do Budovy přineseny v rozporu s tímto článkem, je nájemce povinen neprodleně tyto materiály z objektu odstranit.

Každý nájemce v Budově zajistí třídění odpadu podle platných českých právních předpisů. Běžný odpad by měl nájemce ukládat přímo do kontejnerů, které jsou umístěny v přízemí ve vnitrobloku v levém rohu budovy.

V případě odpadu, který je podle českých právních předpisů klasifikován jako „nebezpečný“, musí být nájemcem zajištěno jeho oddělení od běžného odpadu a nájemce je sám odpovědný za jeho likvidaci.

5

Zákaz kouření

Ve všech prostorách Budovy platí přísný zákaz kouření.

6

Otevírání a zavírání Budovy

Vchodové dveře do Budovy jsou v době od 20:00 hod. do 7:00 hod. uzamčeny. Všichni nájemci Budovy jsou povinni toto dodržovat a respektovat.

7

Návštěvníci

Veškeré návštěvy se ohlásí příslušnému nájemci pomocí zvonku umístěnému u vstupu do Budovy. Nájemce do Budovy vpustí pouze osoby jemu známé. Nájemce je neustále odpovědný za bezpečnost svých návštěvníků a musí zajistit, že nedojde k jakémukoli rušení, výtržnosti či obtěžování.

8

Přístup do pronajatých prostor

Nájemci se zavazují umožnit vlastníku Budovy (popř. jeho zástupci) anebo Správci (příp. jeho zástupci) vstup do kterékoliv pronajaté části Budovy v případě nouze nebo po předchozím oznámení z jiných důvodů, kromě případů, kdy sám nájemce požádá o dřívější návštěvu. V případě nutnosti pravidelných vstupů do prostor, kde jsou umístěny technologie Budovy, za účelem pravidelných kontrol, dojde k dohodě s nájemcem, kdy lze tyto prohlídky vykonávat, aby nebyl narušen provoz nájemce.

9

Požární poplachové směrnice

Každý nájemce je povinen seznámit své spolubydlící, zaměstnance, spolupracovníky, podnájemníky s obsahem Požárních poplachových směrnic Budovy a dbát na jejich dodržování.

Cvičná evakuace bude prováděna v souladu s předpisy o požární ochraně. Nájemci jsou žádáni o strpení při provádění předem ohlášených zkoušek.

10

Žádosti nájemců o souhlas

Tam, kde je to v souladu s nájemní smlouvou požadováno, nájemce doručí veškeré žádosti o změny, instalace, instalace informačních označení Správci pro odsouhlasení vlastníkem Budovy před vlastním započetím prací.

11

Doručování pošty

Všichni nájemci se dohodnou s Českou poštou a dalšími doručovateli na doručování a přijímání jakékoliv pošty a zásilek přímo v jimi pronajatých prostorách, nebo ve schránkách v přízemí.

12

Zvířata a domácí mazlíčkové

Žádná zvířata nebo domácí mazlíčkové nemají povolený vstup do Budovy bez předchozí písemné žádosti a povolení Správce.

13

Užívání zahrady

Nájemce po dohodě se Správcem, může využívat zahradu. Správce tuto dohodu může oznámením nájemci emailem kdykoli změnit. Nájemce je povinen na zahradě udržovat čistotu a pořádek, uklízet po sobě odpadky a zanechávat po sobě venkovní nábytek čistý. K nábytku se Nájemce chová obezřetně a to tak, aby vydržel co nejdéle.

Nájemce je při užívání zahrady ohleduplný ke svým sousedům a ostatním Nájemcům. Nájemce je povinen respektovat, že zahradu mohou užívat i ostatní Nájemci a jejich hosté, a tedy využívat zahradu tak, aby nedocházelo k vzájemnému rušení.

Nájemce je povinen dodržovat noční klid i na zahradě.

Platí zákaz používání otevřeného ohně!

Nájemci mohou používat vlastní venkovní nábytek, ale berou na vědomí, že za něj vlastník ani správce nepřebírá odpovědnost.

14

Parkování motorových vozidel

Podmínkou užívání parkovacích stání v objektu pronájmu je uzavření příslušné nájemní smlouvy k parkovacímu stání.

Parkovní motorových vozidel jinde, než na vyznačených parkovacích stáních v objektu pronájmu je zakázáno.

Pronajímatel nenese odpovědnost za jakékoliv škody způsobené třetí stranou na zaparkovaných vozidlech Nájemce, případně za odcizení vozidel či mimo ně.

Osoba, která parkuje motorové vozidlo na parkovacím stání, je povinna dbát na to, aby při provozu vozidla nezatěžovala ostatní uživatele bytů a nebytových prostorů zejména hlukem, výfukovými plyny a nečistotou.

V případě neoprávněného parkování motorového vozidla ve dvoře si Pronajímatel vyhrazuje právo udělit Nájemci pokutu ve výši 500 Kč.

15

Závěrečná ustanovení

Nájemci se zavazují respektovat a dodržovat tento provozní řád budovy a všechna nařízení týkající se předmětné nemovitosti. Vlastník Budovy si vyhrazuje právo upravit, popř. pozměnit provozní řád Budovy z důvodů bezpečnosti, provozu či udržování pořádku v pronajatých a společných prostorách.

Jakékoliv porušení tohoto provozního řádu budovy nájemcem, se považuje vždy za zvlášť závažný způsob porušení smluvních povinností nájemce.

Vlastník Budovy nenese vůči nájemci odpovědnost za jakékoliv porušení provozního řádu jiným nájemcem nebo jinou osobou.