Provozní řád budovy

pro budovu „Evropská 555“, na adrese Evropská 555/82, 160 00 Praha 6 – Dejvice

(dále jen „Budova“)

Obecná ustanovení

Za účelem zajištění pořádku a čistoty v Budově jakož i k zajištění zájmů všech nájemců v Budově a vlastníka, se všichni nájemci zavazují dodržovat následující obecně platná pravidla pro užívání této Budovy.

1

Vlastník a správce budovy

Nemovitosti Dejvice s.r.o.,

IČO:07733771,

se sídlem: Evropská 555/82, Dejvice

160 00, Praha 6

Doručovací adresa:

Rumunská 18/22, Praha 2, 120 00

Kontakt:

Ivo Šimáček, zástupce správce

(smluvní a komunikační záležitosti, spory mezi nájemníky, nedodržování provozního řádu Budovy)

Tel. + 420 721 979 601 (221 090 111), email: simacek@remu.cz

Otakar Šupáček, zástupce správce

(technické, provozní a pojistné záležitosti atp.)

Udržování strojů a technického vybavení Budovy: tel. + 420 725 518 827 (221 090 111), email: supacek@remu.cz

V případě nezastižení nebo v kopii zašlete na kancelar@remu.cz

(dále jen „Správce“)

Správce zajištuje veškeré služby a vykonává veškeré činnosti spojené se správou Budovy. Všichni nájemci adresují veškeré oprávněné požadavky související s předmětem nájmu na výše uvedenou adresu, popř. na výše uvedené osoby.

Správce Budovy, společnost Nemovitosti Dejvice s.r.o., udržuje, zajištuje opravy a výměny dle potřeby veškerého technického vybavení a strojního zařízení sloužícího v Budově (ve společných prostorách).

Tato činnost nezahrnuje opravné a udržovací práce v pronajatých prostorách, pokud povinnost provádět opravné a udržovací práce vyplývá určitému nájemci na základě předmětné nájemní smlouvy.

Jakýkoliv požadavek na opravu zařízení Budovy musí být nahlášen odpovědnému zástupci společnosti Nemovitosti Dejvice s.r.o, aby požadavek na opravu vyřídil odpovídajícím způsobem.

Zástupci společnosti Nemovitosti Dejvice s.r.o. odpovědnými za řešení každodenních provozních záležitostí jsou Ivo Šimáček a Otakar Šupáček (kontakt viz. výše) v pracovní dny od 9.00 hod do 16.00 hod.

Mimo tuto dobu a jen v případě závažných událostí je nutné kontaktovat pana Andryi Styranivského, tel. +420 775 293 082.

3

Práva a povinnosti vyplývající z užívání bytu /nebytového prostoru

Každý nájemce musí dodržovat základní pravidla soužití s ostatními uživateli a dalšími osobami, které se nacházejí v domě.

Nájemce je povinen nahradit škody, které na jiných jednotkách nebo společných částech nebo zařízení Budovy způsobil on sám, členové jeho domácnosti nebo osoby, jimž umožnil vstup do budovy. Náhradou škody se rozumí buď uvedení do původního stavu, nebo náhrada v penězích

Nájemce na své náklady zabezpečuje a hradí předepsané revize, kontroly a zkoušky spotřebičů a technického zařízení, které v Předmětu nájmu instaloval a má ve svém vlastnictví.

Nájemce je povinen dodržovat pravidla správného větrání. V případě nerespektování těchto pravidel a následného zjištění výskytu vlhkosti a plísně v pronajatých prostorách, budou opravy pronajatého prostoru do stavu způsobilého k řádnému užívání provedeny nákladem nájemce.

4

Zajištění pořádku a čistoty v Budově

Udržování čistoty a pořádku ve společných prostorách Budovy zajišťuje Správce. Odstraňování odpadu z prostoru určených pro odpad zajišťuje Správce prostřednictvím společnosti Pražské služby s.r.o.

Provádění úklidu společných částí domu: 1x týdně nebo dle potřeby

Do Budovy nesmí nájemce, hosté, zástupci, představitelé a dodavatelé vnášet žádné nebezpečné a znečišťující látky, toxické látky nebo odpady, ropné produkty, látky obsahující azbest nebo infekční látky. Výjimku tvoří čisticí prostředky v množství běžném pro použití v pronajatých prostorách, za předpokladu řádného uskladnění.

Pokud budou v Budově nalezeny výše uvedené nebezpečné materiály a pokud byly do Budovy přineseny v rozporu s tímto článkem, je nájemce povinen neprodleně tyto materiály z objektu odstranit.

Každý nájemce v Budově je povinen běžný odpad ukládat přímo do nádoby na odpad, která je umístěna venku u branky na pozemek. Společnost Pražské služby, a.s. zajistí odvoz odpadu v pravidelných intervalech.

V případě odpadu, který je podle českých právních předpisů klasifikován jako „nebezpečný“, musí být nájemcem zajištěno jeho oddělení od běžného odpadu a nájemce je sám odpovědný za jeho likvidaci.

5

Zákaz kouření

Ve všech prostorách Budovy platí přísný zákaz kouření.

6

Otevírání a zavírání Budovy

Vchodové dveře do Budovy jsou v době od 20:00 hod. do 7:00 hod. uzamčeny. Všichni nájemci Budovy jsou povinni toto dodržovat a respektovat.

7

Návštěvníci

Veškeré návštěvy se ohlásí příslušnému nájemci pomocí zvonku umístěnému u vstupu do Budovy. Nájemce do Budovy vpustí pouze osoby jemu známé. Nájemce je neustále odpovědný za bezpečnost svých návštěvníků a musí zajistit, že nedojde k jakémukoli rušení, výtržnosti či obtěžování.

8

Přístup do pronajatých prostor

Nájemci se zavazují umožnit vlastníku Budovy (popř. jeho zástupci) anebo Správci (příp. jeho zástupci) vstup do kterékoliv pronajaté části Budovy v případě nouze nebo po předchozím oznámení z jiných důvodů, kromě případů, kdy sám nájemce požádá o dřívější návštěvu. V případě nutnosti pravidelných vstupů do prostor, kde jsou umístěny technologie Budovy, za účelem pravidelných kontrol, dojde k dohodě s nájemcem, kdy lze tyto prohlídky vykonávat, aby nebyl narušen provoz nájemce.

9

Požární poplachové směrnice

Každý nájemce je povinen seznámit své spolubydlící, zaměstnance, spolupracovníky, podnájemníky s obsahem Požárních poplachových směrnic Budovy a dbát na jejich dodržování.

Cvičná evakuace bude prováděna v souladu s předpisy o požární ochraně. Nájemci jsou žádáni o strpení při provádění předem ohlášených zkoušek.

10

Žádosti nájemců o souhlas

Tam, kde je to v souladu s nájemní smlouvou požadováno, nájemce doručí veškeré žádosti o změny, instalace, instalace informačních označení Správci pro odsouhlasení vlastníkem Budovy před vlastním započetím prací.

11

Doručování pošty

Všichni nájemci se dohodnou s Českou poštou a dalšími doručovateli na doručování a přijímání jakékoliv pošty a zásilek přímo v jimi pronajatých prostorách, nebo ve schránkách, které jsou umístěny v brance u vstupu na pozemek.

12

Zvířata a domácí mazlíčkové

Žádná zvířata nebo domácí mazlíčkové nemají povolený vstup do Budovy bez předchozí písemné žádosti a povolení Správce.

13

Klid v Budově, byty

Nájemci, jejich hosté (dále jen „uživatelé bytů“), jsou povinni užívat byt v souladu s dobrými mravy tak, aby neobtěžovali ostatní uživatele bytů nadměrným hlukem a pachy. V době nočního klidu, tj. od 22:00 do 06.00 hod. je nutno zabránit jakémukoli hluku. V této době není vůbec dovoleno hrát na hudební nástroje, zpívat, hlučně se bavit, používat vysavače prachu, pračky a jiné hlučné domácí přístroje nebo vykonávat jakoukoli jinou činnost působící hluk. Rovněž je třeba ztlumit rozhlasové a televizní přístroje, gramofony apod., aby hluk nepronikal do okolí. Na upozornění ostatních uživatelů bytů, pracujících v nočních směnách, anebo v jejichž domácnostech žijí děti ve věku do tří let, je povinen uživatel bytu omezit hluk ve svém bytě a okolí i mimo výše uvedenou dobu. Ve dnech pracovního volna, pracovního klidu a ve svátky jsou uživatelé bytů oprávněni užívat spotřebiče způsobující hluk větší než 60 dB pouze v době od 19:00 do 21:00 hod.

14

Užívání zahrady

Nájemce je povinen na zahradě udržovat čistotu a pořádek, uklízet po sobě odpadky a zanechávat po sobě venkovní nábytek čistý. K nábytku se Nájemce chová obezřetně a to tak, aby vydržel co nejdéle.

Nájemce je při užívání zahrady ohleduplný ke svým sousedům a ostatním Nájemcům. Nájemce je povinen respektovat, že zahradu užívají i ostatní Nájemci a jejich hosté, a tedy využívat zahradu tak, aby nedocházelo k vzájemnému rušení.

Nájemce je povinen dodržovat noční klid i na zahradě.

Platí zákaz používání otevřeného ohně!

Nájemci mohou používat vlastní venkovní nábytek, ale berou na vědomí, že za něj vlastník ani správce nepřebírá odpovědnost.

15

Závěrečná ustanovení

Nájemci se zavazují respektovat a dodržovat tento provozní řád budovy a všechna nařízení týkající se předmětné nemovitosti. Vlastník Budovy si vyhrazuje právo upravit, popř. pozměnit provozní řád Budovy z důvodů bezpečnosti, provozu či udržování pořádku v pronajatých a společných prostorách.

Jakékoliv porušení tohoto provozního řádu budovy nájemcem, se považuje vždy za zvlášť závažný způsob porušení smluvních povinností nájemce.

Vlastník Budovy nenese vůči nájemci odpovědnost za jakékoliv porušení provozního řádu jiným nájemcem nebo jinou osobou.