Provozní řád budovy

Pro objekt „Santinka“, adresa nám. Na Santince 2440/5, 160 00 Praha 6-Dejvice

(dále jen „Budova“)

Obecná ustanovení

Za účelem zajištění pořádku a čistoty v Budově jakož i k zajištění zájmů všech nájemců v Budově a vlastníka, se všichni nájemci zavazují dodržovat následující obecně platná pravidla pro užívání této Budovy.

1

Vlastník a správce budovy

Na základě smlouvy s vlastníkem objektu je správcem objektu:

REMU s.r.o.

Náměstí Na Santince 2440/5

160 00, Praha 6

Kontakt:

Ivo Šimáček, zástupce správce

(smluvní a komunikační záležitosti, spory mezi nájemníky, nedodržování provozního řádu objektu)

Tel. + 420 721 979 601 (221 090 111), email: simacek@remu.cz

Otakar Šupáček, zástupce správce

(technické, provozní a pojistné záležitosti atp.)

Tel. + 420 725 518 827 (221 090 111), email: supacek@remu.cz

V případě nezastižení nebo v kopii zašlete na kancelar@remu.cz

(dále jen „Správce“)

 

Správce v rozsahu této smlouvy bude zajišťovat veškeré služby a vykonávat veškeré činnosti spojené se správou objektu. Všichni nájemci adresují veškeré oprávněné požadavky související s předmětem nájmu na výše uvedenou adresu, popř. na výše uvedené osoby.

Oprávněné požadavky nájemníků správce předává vlastníku objektu nebo je vyřídí sám vlastními kapacitami.

2

Udržování strojů a technického vybavení Budovy

Vlastník objektu pověřil společnost REMU s.r.o., aby převzala závazek za udržování, zajištění opravy a výměny dle potřeby veškerého technického vybavení a strojního zařízení sloužícího objektu.

Tato činnost nezahrnuje opravné a udržovací práce v pronajatých prostorách, pokud povinnost provádět opravné a udržovací práce určitému nájemci nevyplývá na základě předmětné nájemní smlouvy.

Jakýkoliv požadavek na opravu zařízení objektu musí být nahlášen odpovědnému zástupci společnosti REMU s.r.o., aby požadavek na opravu vyřídil odpovídajícím způsobem.

Zástupcem společnosti REMU s.r.o. odpovědným za řešení každodenních provozních záležitostí je pan Otakar Šupáček, tel. 725 518 827, nebo Ivo Šimáček, tel. 721 979 601 pracovní dny od 9.00 hod do 16.00 hod.

3

Práva a povinnosti vyplývající z užívání bytu /nebytového prostoru

Každý nájemce musí dodržovat základní pravidla soužití s ostatními uživateli a dalšími osobami, které se nacházejí v domě.

Nájemce je povinen nahradit škody, které na jiných jednotkách nebo společných částech nebo zařízení Budovy způsobil on sám, členové jeho domácnosti nebo osoby, jimž umožnil vstup do budovy. Náhradou škody se rozumí buď uvedení do původního stavu, nebo náhrada v penězích

Nájemce na své náklady zabezpečuje a hradí předepsané revize, kontroly a zkoušky spotřebičů a technického zařízení, které v Předmětu nájmu instaloval a má ve svém vlastnictví.

Nájemce je povinen dodržovat pravidla správného větrání. V případě nerespektování těchto pravidel a následného zjištění výskytu vlhkosti a plísně v pronajatých prostorách, budou opravy pronajatého prostoru do stavu způsobilého k řádnému užívání provedeny nákladem nájemce.

4

Zajištění pořádku a čistoty v Budově

Udržování čistoty a pořádku ve společných prostorách objektu zajišťuje správce objektu společnost REMU s.r.o. Odstraňování odpadu ze skladovacího prostoru zajišťuje vlastník objektu prostřednictvím společnosti Pražské služby s.r.o.

Objekt bude uklízen 2x týdně.

Do Budovy nesmí nájemce, jeho zaměstnanci, hosté, zástupci, představitelé a dodavatelé vnášet žádné nebezpečné a znečišťující látky, toxické látky nebo odpady, ropné produkty, látky obsahující azbest nebo infekční látky. Výjimku tvoří čisticí prostředky v množství běžném pro použití v pronajatých prostorách, za předpokladu řádného uskladnění.

Pokud budou v Budově nalezeny výše uvedené nebezpečné materiály a pokud byly do Budovy přineseny v rozporu s tímto článkem, je nájemce povinen neprodleně tyto materiály z objektu odstranit.

Každý nájemce v Budově zajistí třídění odpadu podle platných českých právních předpisů. Běžný odpad by měl nájemce ukládat přímo do kontejnerů, které jsou umístěny v přízemí venku za vraty. Společnost Pražské služby, a.s. zajistí odvoz odpadu v pravidelných intervalech.

V případě odpadu, který je podle českých právních předpisů klasifikován jako „nebezpečný“, musí být nájemcem zajištěno jeho oddělení od běžného odpadu a nájemce je sám odpovědný za jeho likvidaci.

Pokud nájemce, jeho zaměstnanci a návštěvníci znečistí (nad rámec běžného užívání) pronajatý, nebo společný prostor, je povinen toto znečistění ihned odstranit na vlastní náklady.

5

Zákaz kouření

Ve všech prostorách Budovy platí přísný zákaz kouření.

6

Ostraha

Správce ve spolupráci se společností JABLOTRON ALARMS a.s., Pod Skalkou 4567/33 46601 Jablonec nad Nisou, zajišťuje 24 hodin denně bezpečnostní dozor v Budově.

V případě marného výjezdu zásahové jednotky způsobeného nájemcem, jeho členy domácnosti či zaměstnanci, nebo osobami, jimž umožnil vstup do budovy, bude Nájemci přefakturován náklad spojený s výjezdem zásahové jednotky.

Telefonní číslo na nepřetržitou službu je 800 800 522.

7

Otevírání a zavírání Budovy

Pro zabezpečení domu a majetku nájemců je povinností všech nájemců vždy řádně zavírat vstupní dveře domu, a to i v případě krátkého opuštění domu, kterého by bylo možné využít nepovolanou osobou ke vstupu do domu.

Povinností všech nájemců je zavírat vchodové dveře tak, aby se bez klíče nebo elektrického vrátného nedaly zvenku otevřít.

Není dovoleno instalovat zábrany ke dveřím a nechávat vchod otevřený bez dozoru. Zábrany u dveří může používat jen záchranná složka ČR.

Všichni nájemci Budovy jsou povinni toto dodržovat a respektovat. Každý nájemce odpovídá za škodu způsobenou porušením povinností stanovených v tomto odstavci Provozního řádu.

8

Přístup do objektu

Každý nájemce obdrží od zástupce vlastníka vstupní čipy, popř. klíče od vchodových dveří a přístupové kódy.

Veškeré ztracené či odcizené čipy a klíče musí být ihned oznámeny zástupci správce, aby je bylo možné nahradit a v případě čipů je v přístupovém systému vymazat.

Jakékoliv požadavky na dodání dalších či výměnu stávajících čipů a klíčů musí být oznámeny zástupci správce, který zajistí jejich dodání, které proběhne prostřednictvím podepsání předávacího protokolu a zaplacením příslušného poplatku.

Za ztrátu či poškození zapůjčeného přístupového čipu či klíče bude účtován penalizační poplatek ve výši 200 Kč.

9

Návštěvníci

Veškeré návštěvy se ohlásí příslušnému nájemci pomocí zvonku (videotelefonu) umístěnému u vstupu do objektu. Nájemce do objektu vpustí pouze osoby jemu známé. Nájemce je neustále odpovědný za bezpečnost a chování svých návštěvníků a musí zajistit, že nedojde k jakémukoli rušení, výtržnosti či obtěžování (a to zejména s ohledem na bezpečnost dětí v objektu).

Umožnit vstup do domu mohou nájemci pouze své vlastní návštěvě.

V případě že nájemce zjistí pohyb nepovolaných osob v domě kontaktuje pronajímatele. 

10

Přístup do pronajatých prostor

Nájemci se zavazují umožnit vlastníku Budovy (popř. jeho zástupci) anebo Správci (příp. jeho zástupci) vstup do kterékoliv pronajaté části Budovy v případě nouze nebo po předchozím oznámení z jiných důvodů, kromě případů, kdy sám nájemce požádá o dřívější návštěvu. V případě nutnosti pravidelných vstupů do prostor, kde jsou umístěny technologie Budovy, za účelem pravidelných kontrol, dojde k dohodě s nájemcem, kdy lze tyto prohlídky vykonávat, aby nebyl narušen provoz nájemce.

11

Požární poplachové směrnice

Každý nájemce je povinen seznámit své spolubydlící, zaměstnance, spolupracovníky, podnájemníky s obsahem Požárních poplachových směrnic Budovy a dbát na jejich dodržování.

Cvičná evakuace bude prováděna v souladu s předpisy o požární ochraně. Nájemci jsou žádáni o strpení při provádění předem ohlášených zkoušek.

12

Provoz výtahů

Poruchy výtahů se hlásí přímo zástupci Správce. V případě uváznutí pasažérů ve výtahu se volá na číslo uvedené ve výtahu.

13

Žádosti nájemců o souhlas

Tam, kde je to v souladu s nájemní smlouvou požadováno, nájemce doručí veškeré žádosti o změny, instalace, instalace informačních označení Správci pro odsouhlasení vlastníkem Budovy před vlastním započetím prací.

14

Doručování pošty

Všichni nájemci se dohodnou s Českou poštou a dalšími doručovateli na doručování a přijímání jakékoliv pošty a zásilek přímo v jimi pronajatých prostorách, nebo ve schránkách v přízemí.

15

Zvířata a domácí mazlíčkové

Žádná zvířata nebo domácí mazlíčkové nemají povolený vstup do Budovy bez předchozí písemné žádosti a povolení Správce.

16

Klimatizace

Všem nájemcům se připomíná, že klimatizace funguje efektivně a účinně v případě, jsou-li dveře a okna zavřeny. Nájemci jsou povinni všechny své zaměstnance a další uživatele pronajatých prostor poučit o tom, že otevřená okna a dveře nemají za následek jen neúčinný provoz a ztrátu výhody z klimatizace, ale také nadměrnou spotřebu energie.

17

Klid v Budově, byty

Nájemci, jejich hosté (dále jen „uživatelé bytů“), jsou povinni užívat byt v souladu s dobrými mravy tak, aby neobtěžovali ostatní uživatele bytů nadměrným hlukem a pachy. V době nočního klidu, tj. od 22:00 do 06.00 hod. je nutno zabránit jakémukoli hluku. V této době není vůbec dovoleno hrát na hudební nástroje, zpívat, hlučně se bavit, používat vysavače prachu, pračky a jiné hlučné domácí přístroje nebo vykonávat jakoukoli jinou činnost působící hluk. Rovněž je třeba ztlumit rozhlasové a televizní přístroje, gramofony apod., aby hluk nepronikal do okolí. Na upozornění ostatních uživatelů bytů, pracujících v nočních směnách, anebo v jejichž domácnostech žijí děti ve věku do tří let, je povinen uživatel bytu omezit hluk ve svém bytě a okolí i mimo výše uvedenou dobu. Ve dnech pracovního volna, pracovního klidu a ve svátky jsou uživatelé bytů oprávněni užívat spotřebiče způsobující hluk větší než 60 dB pouze v době od 19:00 do 21:00 hod.

18

Závěrečná ustanovení

Nájemci se zavazují respektovat a dodržovat tento provozní řád budovy a všechna nařízení týkající se předmětné nemovitosti. Vlastník Budovy si vyhrazuje právo upravit, popř. pozměnit provozní řád Budovy z důvodů bezpečnosti, provozu či udržování pořádku v pronajatých a společných prostorách.

Jakékoliv porušení tohoto provozního řádu budovy nájemcem, se považuje vždy za zvlášť závažný způsob porušení smluvních povinností nájemce.

Vlastník Budovy nenese vůči nájemci odpovědnost za jakékoliv porušení provozního řádu jiným nájemcem nebo jinou osobou.