Provozní řád budovy

pro budovu „Opletalova“, na adrese Opletalova 1418/23, 110 00 Praha 1 – Nové Město

(dále jen „Budova“)

Obecná ustanovení

Za účelem zajištění pořádku a čistoty v Budově jakož i k zajištění zájmů všech nájemců v Budově a vlastníka, se všichni nájemci zavazují dodržovat následující obecně platná pravidla pro užívání této Budovy.

1

Vlastník a správce budovy

YAREA s.r.o.

se sídlem: Praha 1, Opletalova 1418/23, PSČ 110 00

doručovací adresa: Rumunská 18/22, Praha 2,120 00, kancelář Remu s.r.o.

Kontakt:

Ivo Šimáček, zástupce správce a majitele

(smluvní a komunikační záležitosti, spory mezi nájemníky, nedodržování provozního řádu objektu)

Tel. + 420 721 979 601 (221 090 111), email: simacek@remu.cz

Otakar Šupáček, zástupce správce a majitele

(technické, provozní a pojistné záležitosti atp.)

Tel. + 420 725 518 827 (221 090 111), email: supacek@remu.cz

V případě nezastižení nebo v kopii zašlete na kancelar@remu.cz

(dále jen „Správce“)

Správce zajištuje veškeré služby a vykonává veškeré činnosti spojené se správou Budovy. Všichni nájemci adresují veškeré oprávněné požadavky související s předmětem nájmu na výše uvedenou adresu, popř. na výše uvedené osoby.

2

Udržování strojů a technického vybavení Budovy

Správce Budovy, společnost YAREA s.r.o., udržuje, zajištuje opravy a výměny dle potřeby veškerého technického vybavení a strojního zařízení sloužícího v Budově (ve společných prostorách).

Tato činnost nezahrnuje opravné a udržovací práce v pronajatých prostorách, pokud povinnost provádět opravné a udržovací práce vyplývá určitému nájemci na základě předmětné nájemní smlouvy.

Jakýkoliv požadavek na opravu zařízení Budovy musí být nahlášen odpovědnému zástupci společnosti YAREA s.r.o., aby požadavek na opravu vyřídil odpovídajícím způsobem.

Zástupci společnosti YAREA s.r.o. odpovědnými za řešení každodenních provozních záležitostí jsou Ivo Šimáček a Otakar Šupáček (kontakt viz. výše) v pracovní dny od 9.00 hod do 16.00 hod.

Mimo tuto dobu a jen v případě závažných událostí je nutné kontaktovat pana Andryi Styranivského, tel. +420 775 293 082.

3

Práva a povinnosti vyplývající z užívání bytu /nebytového prostoru

Každý nájemce musí dodržovat základní pravidla soužití s ostatními uživateli a dalšími osobami, které se nacházejí v domě.

Nájemce je povinen nahradit škody, které na jiných jednotkách nebo společných částech nebo zařízení Budovy způsobil on sám, členové jeho domácnosti nebo osoby, jimž umožnil vstup do budovy. Náhradou škody se rozumí buď uvedení do původního stavu, nebo náhrada v penězích

Nájemce na své náklady zabezpečuje a hradí předepsané revize, kontroly a zkoušky spotřebičů a technického zařízení, které v Předmětu nájmu instaloval a má ve svém vlastnictví.

Nájemce je povinen dodržovat pravidla správného větrání. V případě nerespektování těchto pravidel a následného zjištění výskytu vlhkosti a plísně v pronajatých prostorách, budou opravy pronajatého prostoru do stavu způsobilého k řádnému užívání provedeny nákladem nájemce.

4

Zajištění pořádku a čistoty v Budově

Udržování čistoty a pořádku ve společných prostorách Budovy zajišťuje Správce. Odstraňování odpadu z prostoru určených pro odpad

zajišťuje Správce prostřednictvím společnosti AVE Pražské komunální služby a.s.

Provádění úklidu společných částí domu: přízemí a výtah každý den, ostatní patra 3 x týdně

Do Budovy nesmí nájemce, jeho zaměstnanci, hosté, zástupci, představitelé a dodavatelé vnášet žádné nebezpečné a znečišťující látky, toxické látky nebo odpady, ropné produkty, látky obsahující azbest nebo infekční látky. Výjimku tvoří čisticí prostředky v množství běžném pro použití v pronajatých prostorách, za předpokladu řádného uskladnění.

Pokud budou v Budově nalezeny výše uvedené nebezpečné materiály a pokud byly do Budovy přineseny v rozporu s tímto článkem, je nájemce povinen neprodleně tyto materiály z objektu odstranit.

Každý nájemce v Budově zajistí třídění odpadu podle platných českých právních předpisů. Běžný odpad by měl nájemce ukládat přímo do kontejnerů, které jsou umístěny v přízemí ve vnitrobloku v levém rohu budovy.

V případě odpadu, který je podle českých právních předpisů klasifikován jako „nebezpečný“, musí být nájemcem zajištěno jeho oddělení od běžného odpadu a nájemce je sám odpovědný za jeho likvidaci.

5

Zákaz kouření

Ve všech prostorách Budovy platí přísný zákaz kouření.

6

Ostraha

Správce ve spolupráci se společností JABLOTRON ALARMS a.s., Pod Skalkou 4567/33 46601 Jablonec nad Nisou, zajišťuje 24 hodin denně bezpečnostní dozor v Budově.

V případě marného výjezdu zásahové jednotky způsobeného nájemcem, jeho členy domácnosti či zaměstnanci, nebo osobami, jimž umožnil vstup do budovy, bude Nájemci přefakturován náklad spojený s výjezdem zásahové jednotky.

Telefonní číslo na nepřetržitou službu je 800 800 522.

7

Otevírání a zavírání Budovy

Vchodové dveře – vrata – jsou v době od 20:00 hod. do 7:00 hod. spuštěny. Pokud nájemce v tuto dobu využije vrátka, která jsou součástí vrat, nebo vrata je povinen zkontrolovat jejich automatické uzavření. Pokud se tak nestane a nájemce není schopen toto zajistit, zavolá panu Andryi Styranivskému na tel. +420 775 293 082. Všichni nájemci Budovy jsou povinni toto pravidlo dodržovat a respektovat.

8

Návštěvníci

Veškeré návštěvy se ohlásí příslušnému nájemci pomocí zvonku umístěnému u vstupu do Budovy. Nájemce do Budovy vpustí pouze osoby jemu známé. Nájemce je neustále odpovědný za bezpečnost svých návštěvníků a musí zajistit, že nedojde k jakémukoli rušení, výtržnosti či obtěžování.

9

Přístup do pronajatých prostor

Nájemci se zavazují umožnit vlastníku Budovy (popř. jeho zástupci) anebo Správci (příp. jeho zástupci) vstup do kterékoliv pronajaté části Budovy v případě nouze nebo po předchozím oznámení z jiných důvodů, kromě případů, kdy sám nájemce požádá o dřívější návštěvu. V případě nutnosti pravidelných vstupů do prostor, kde jsou umístěny technologie Budovy, za účelem pravidelných kontrol, dojde k dohodě s nájemcem, kdy lze tyto prohlídky vykonávat, aby nebyl narušen provoz nájemce.

10

Požární poplachové směrnice

Každý nájemce je povinen seznámit své spolubydlící, zaměstnance, spolupracovníky, podnájemníky s obsahem Požárních poplachových směrnic Budovy a dbát na jejich dodržování.

Cvičná evakuace bude prováděna v souladu s předpisy o požární ochraně. Nájemci jsou žádáni o strpení při provádění předem ohlášených zkoušek.

11

Provoz výtahů

Poruchy výtahů se hlásí přímo zástupci Správce. V případě uváznutí pasažérů ve výtahu se volá na číslo uvedené ve výtahu.

12

Žádosti nájemců o souhlas

Tam, kde je to v souladu s nájemní smlouvou požadováno, nájemce doručí veškeré žádosti o změny, instalace, instalace informačních označení Správci pro odsouhlasení vlastníkem Budovy před vlastním započetím prací.

13

Přístupový systém

Druhý hlavní vstup do Budovy (prosklené posuvné dveře) je opatřen bezpečnostním přístupovým systémem na kód. Tento kód dostane nájemce při předání předmětu nájmu. Kód se může změnit, o čemž bude nájemce v předstihu informován e-mailem nebo telefonicky.

14

Doručování pošty

Všichni nájemci se dohodnou s Českou poštou a dalšími doručovateli na doručování a přijímání jakékoliv pošty a zásilek přímo v jimi pronajatých prostorách, nebo ve schránkách v přízemí.

15

Zvířata a domácí mazlíčkové

Žádná zvířata nebo domácí mazlíčkové nemají povolený vstup do Budovy bez předchozí písemné žádosti a povolení Správce.

16

Klimatizace

Všem nájemcům se připomíná, že klimatizace funguje efektivně a účinně v případě, jsou-li dveře a okna zavřeny. Nájemci jsou povinni všechny své zaměstnance a další uživatele pronajatých prostor poučit o tom, že otevřená okna a dveře nemají za následek jen neúčinný provoz a ztrátu výhody z klimatizace, ale také nadměrnou spotřebu energie.

17

Klid v Budově, byty

Nájemci, jejich hosté (dále jen „uživatelé bytů“), jsou povinni užívat byt v souladu s dobrými mravy tak, aby neobtěžovali ostatní uživatele bytů nadměrným hlukem a pachy. V době nočního klidu, tj. od 22:00 do 06.00 hod. je nutno zabránit jakémukoli hluku. V této době není vůbec dovoleno hrát na hudební nástroje, zpívat, hlučně se bavit, používat vysavače prachu, pračky a jiné hlučné domácí přístroje nebo vykonávat jakoukoli jinou činnost působící hluk. Rovněž je třeba ztlumit rozhlasové a televizní přístroje, gramofony apod., aby hluk nepronikal do okolí. Na upozornění ostatních uživatelů bytů, pracujících v nočních směnách, anebo v jejichž domácnostech žijí děti ve věku do tří let, je povinen uživatel bytu omezit hluk ve svém bytě a okolí i mimo výše uvedenou dobu. Ve dnech pracovního volna, pracovního klidu a ve svátky jsou uživatelé bytů oprávněni užívat spotřebiče způsobující hluk větší než 60 dB pouze v době od 19:00 do 21:00 hod.

18

Parkování motorových vozidel ve vnitrobloku

Ve vnitrobloku mohou parkovat pouze nájemci, kteří mají pronajatá parkovací místa ve vnitrobloku, a to pouze na těch místech, která mají pronajatá. Tito nájemníci jsou povinni dodržovat pořádek na parkovacích místech a nic zde nezanechávat (nábytek, pneumatiky apod.).

Osoba, která parkuje motorové vozidlo na parkovacím stání, je povinna dbát na to, aby při provozu vozidla nezatěžovala ostatní uživatele bytů a nebytových prostorů zejména hlukem, výfukovými plyny a nečistotou.

Pokud nájemník zjistí nějaké nečistoty na parkovacích místech či vnitrobloku např. vyteklý olej a podobně, nahlásí toto neprodleně správci Budovy.

Pronajímatel nenese odpovědnost za jakékoliv škody způsobené třetí stranou na zaparkovaných vozidlech Nájemce, případně za odcizení vozidel či mimo ně.

V případě neoprávněného parkování motorového vozidla ve dvoře si Pronajímatel vyhrazuje právo udělit Nájemci pokutu ve výši 500 Kč.

19

Otevírání vrat telefonem

Vjezd do vnitrobloku bude zpřístupněn přes mobilní aplikaci pouze Nájemci a osobám, které nájemce určí. Nájemce poskytne správci jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu osob, kterým má být přístup povolen. Správce na základě těchto údajů přidá osoby na seznam, a tím poskytne povolení s vjezdem a výjezdem z vnitrobloku. Nájemce a osoby, kterým je přístup povolen při příjezdu/odjezdu z vnitrobloku zavolají (z telefonního čísla které uvedli) na telefonní číslo, které jim mobilní aplikace ukáže a následně jim bude vjezd/výjezd povolen. V případě ukončení jakékoliv spolupráce mezi nájemcem a osobami, které mají vjezd povolen, je nájemce povinen toto nahlásit správci. Správce následně tyto osoby vymaže ze seznamu a povolení zanikne. Pokud nájemce toto nenahlásí nebo povolí vjezd osobě, která není uvedená na správcově seznamu, přebírá veškerou zodpovědnost nájemce. V případě ukončení nájemní smlouvy povolení vjezdu do vnitrobloku zanikne jak pro nájemce, tak pro osoby, které nájemce nahlásil.

20

Závěrečná ustanovení

Nájemci se zavazují respektovat a dodržovat tento provozní řád budovy a všechna nařízení týkající se předmětné nemovitosti. Vlastník Budovy si vyhrazuje právo upravit, popř. pozměnit provozní řád Budovy z důvodů bezpečnosti, provozu či udržování pořádku v pronajatých a společných prostorách.

Jakékoliv porušení tohoto provozního řádu budovy nájemcem, se považuje vždy za zvlášť závažný způsob porušení smluvních povinností nájemce.

Vlastník Budovy nenese vůči nájemci odpovědnost za jakékoliv porušení provozního řádu jiným nájemcem nebo jinou osobou.