Provozní řád budovy

Pro objekt „Rumunská“, adresa RUMUNSKÁ 654/21, 120 00 Praha 2- Vinohrady

(dále jen „Budova“)

Obecná ustanovení

Za účelem zajištění pořádku a čistoty v Budově jakož i k zajištění zájmů všech nájemců v Budově a vlastníka, se všichni nájemci zavazují dodržovat následující obecně platná pravidla pro užívání této Budovy.

1

Vlastník a správce budovy

REMU s.r.o.

Náměstí Na Santince 2440/5

160 00, Praha 6

Kontakt:

Ivo Šimáček, zástupce správce

(smluvní a komunikační záležitosti, spory mezi nájemníky, nedodržování provozního řádu Budovy)

Tel. + 420 721 979 601 (221 090 111), email: simacek@remu.cz

Otakar Šupáček, zástupce správce

(technické, provozní a pojistné záležitosti atp.)

Tel. + 420 725 518 827 (221 090 111), email: supacek@remu.cz

V případě nezastižení nebo v kopii zašlete na kancelar@remu.cz

(dále jen „Správce“)

Správce zajištuje veškeré služby a vykonává veškeré činnosti spojené se správou Budovy. Všichni nájemci adresují veškeré oprávněné požadavky související s předmětem nájmu na výše uvedenou adresu, popř. na výše uvedené osoby.

2

Udržování strojů a technického vybavení Budovy

Správce objektu, společnost REMU s.r.o., udržuje, zajištuje opravy a výměny dle potřeby veškerého technického vybavení a strojního zařízení sloužícího v objektu (ve společných prostorech).

Tato činnost nezahrnuje opravné a udržovací práce v pronajatých prostorách, pokud povinnost provádět opravné a udržovací práce určitému nájemci nevyplývá na základě předmětné nájemní smlouvy.

Jakýkoliv požadavek na opravu zařízení objektu musí být nahlášen odpovědnému zástupci společnosti REMU s.r.o., aby požadavek na opravu vyřídil odpovídajícím způsobem.

Zástupcem společnosti REMU s.r.o. odpovědným za řešení každodenních provozních záležitostí jsou v pracovní dny od 9.00 hod do 16.00 hod.

Mimo tuto dobu jen v případě závažných událostí kontaktovat

pana Andryi Styranivského, tel. 775 293 082.

3

Práva a povinnosti vyplývající z užívání bytu /nebytového prostoru

Každý nájemce musí dodržovat základní pravidla soužití s ostatními uživateli a dalšími osobami, které se nacházejí v domě.

Nájemce je povinen nahradit škody, které na jiných jednotkách nebo společných částech nebo zařízení Budovy způsobil on sám, členové jeho domácnosti nebo osoby, jimž umožnil vstup do budovy. Náhradou škody se rozumí buď uvedení do původního stavu, nebo náhrada v penězích

Nájemce na své náklady zabezpečuje a hradí předepsané revize, kontroly a zkoušky spotřebičů a technického zařízení, které v Předmětu nájmu instaloval a má ve svém vlastnictví.

Nájemce je povinen dodržovat pravidla správného větrání. V případě nerespektování těchto pravidel a následného zjištění výskytu vlhkosti a plísně v pronajatých prostorách, budou opravy pronajatého prostoru do stavu způsobilého k řádnému užívání provedeny nákladem nájemce.

4

Zajištění pořádku a čistoty v Budově

Každý nájemce je povinen udržovat pořádek ve společných prostorách domu, zejm. neumisťovat a neskladovat ve společných prostorách věci, k jejichž umísťování a skladování nejsou určeny.

Udržování čistoty a pořádku ve společných prostorách objektu zajišťuje správce objektu společnost REMU s.r.o. Odstraňování odpadu z prostoru k tomu určených pro odpad zajišťuje prostřednictvím společnosti Komwag a.s.

Dny provádění úklidu ve společných částech objektu: úterý, čtvrtek a sobota

Do objektu nesmí nájemce, jeho zaměstnanci, hosté, zástupci, představitelé a dodavatelé vnášet žádné nebezpečné a znečišťující látky, toxické látky nebo odpady, ropné produkty, látky obsahující azbest nebo infekční látky. Výjimku tvoří čisticí prostředky v množství běžném pro použití v pronajatých prostorách, za předpokladu řádného uskladnění.

Pokud budou v objektu nalezeny výše uvedené nebezpečné materiály a pokud byly do objektu přineseny v rozporu s tímto článkem, je nájemce povinen neprodleně tyto materiály z objektu odstranit.

Každý nájemce v objektu zajistí třídění odpadu podle platných českých předpisů. Běžný odpad by měl nájemce ukládat přímo do příslušných nádob, které jsou umístěny ve dvoře.

V případě odpadu, který je podle českých právních předpisů klasifikován jako „nebezpečný“, musí být nájemcem zajištěno jeho oddělení od běžného odpadu a nájemce je sám odpovědný za jeho likvidaci.

5

Zákaz kouření

Prosím, berte na vědomí, že ve všech prostorách objektu platí přísný zákaz kouření.

6

Ostraha

Ostraha objektu (monitorování) je prováděna pomocí kamery umístěné v průjezdu objektu, a to zejména v pracovní době správce objektu

7

Otevírání a zavírání Budovy

Vchodové dveře do Budovy jsou v době od 20:00 hod. do 7:00 hod. uzamčeny. Všichni nájemci Budovy jsou povinni toto dodržovat a respektovat.

8

Návštěvníci

Veškeré návštěvy se ohlásí příslušnému nájemci pomocí zvonku umístěnému u vstupu do objektu. Nájemce do objektu vpustí pouze osoby jemu známé. Nájemce je neustále odpovědný za bezpečnost svých návštěvníků a musí zajistit, že nedojde k jakémukoli rušení, výtržnosti či obtěžování.

V případě, že nájemce zjistí pohyb nepovolaných osob v domě (nocující bezdomovci, pachatelé trestné činnosti apod.), neprodleně o této skutečnosti uvědomí Policii ČR a správce objektu.

9

Přístup do pronajatých prostor

Nájemci se zavazují umožnit vlastníku Budovy (popř. jeho zástupci) anebo Správci (příp. jeho zástupci) vstup do kterékoliv pronajaté části Budovy v případě nouze nebo po předchozím oznámení z jiných důvodů, kromě případů, kdy sám nájemce požádá o dřívější návštěvu. V případě nutnosti pravidelných vstupů do prostor, kde jsou umístěny technologie Budovy, za účelem pravidelných kontrol, dojde k dohodě s nájemcem, kdy lze tyto prohlídky vykonávat, aby nebyl narušen provoz nájemce.

10

Požární poplachové směrnice

Každý nájemce je povinen seznámit své spolubydlící, zaměstnance, spolupracovníky, podnájemníky s obsahem Požárních poplachových směrnic Budovy a dbát na jejich dodržování.

Cvičná evakuace bude prováděna v souladu s předpisy o požární ochraně. Nájemci jsou žádáni o strpení při provádění předem ohlášených zkoušek.

11

Provoz výtahů

Poruchy výtahů se hlásí přímo zástupci Správce. V případě uváznutí pasažérů ve výtahu se volá na číslo uvedené ve výtahu.

11

Žádosti nájemců o souhlas

Tam, kde je to v souladu s nájemní smlouvou požadováno, nájemce doručí veškeré žádosti o změny, instalace, instalace informačních označení Správci pro odsouhlasení vlastníkem Budovy před vlastním započetím prací.

13

Doručování pošty

Všichni nájemci se dohodnou s Českou poštou a dalšími doručovateli na doručování a přijímání jakékoliv pošty a zásilek přímo v jimi pronajatých prostorách, nebo ve schránkách v přízemí.

14

Zvířata a domácí mazlíčkové

Žádná zvířata nebo domácí mazlíčkové nemají povolený vstup do Budovy bez předchozí písemné žádosti a povolení Správce.

15

Klid v Budově, byty

Nájemci, jejich hosté (dále jen „uživatelé bytů“), jsou povinni užívat byt v souladu s dobrými mravy tak, aby neobtěžovali ostatní uživatele bytů nadměrným hlukem a pachy. V době nočního klidu, tj. od 22:00 do 06.00 hod. je nutno zabránit jakémukoli hluku. V této době není vůbec dovoleno hrát na hudební nástroje, zpívat, hlučně se bavit, používat vysavače prachu, pračky a jiné hlučné domácí přístroje nebo vykonávat jakoukoli jinou činnost působící hluk. Rovněž je třeba ztlumit rozhlasové a televizní přístroje, gramofony apod., aby hluk nepronikal do okolí. Na upozornění ostatních uživatelů bytů, pracujících v nočních směnách, anebo v jejichž domácnostech žijí děti ve věku do tří let, je povinen uživatel bytu omezit hluk ve svém bytě a okolí i mimo výše uvedenou dobu. Ve dnech pracovního volna, pracovního klidu a ve svátky jsou uživatelé bytů oprávněni užívat spotřebiče způsobující hluk větší než 60 dB pouze v době od 19:00 do 21:00 hod.

16

Závěrečná ustanovení

Nájemci se zavazují respektovat a dodržovat tento provozní řád budovy a všechna nařízení týkající se předmětné nemovitosti. Vlastník Budovy si vyhrazuje právo upravit, popř. pozměnit provozní řád Budovy z důvodů bezpečnosti, provozu či udržování pořádku v pronajatých a společných prostorách.

Jakékoliv porušení tohoto provozního řádu budovy nájemcem, se považuje vždy za zvlášť závažný způsob porušení smluvních povinností nájemce.

Vlastník Budovy nenese vůči nájemci odpovědnost za jakékoliv porušení provozního řádu jiným nájemcem nebo jinou osobou.

 

BEZPEČNOSTNÍ POKYN

stanovení bezpečnosti a požární ochrany pro dům, společné prostory a nebytové prostory

Rumunská 654/21, Praha 2 – Vinohrady

Základní informace

Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou rozhodnutím stavebního řádu určeny k bydlení. Nebytové prostory jsou jednotlivé místnosti, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení. Nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu ani společné prostory (částí) domu.

Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku, přírodě a na životním prostředí.

Každý zodpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti.

Práva a povinnosti nájemce

Nájemci jsou povinni se chovat ohleduplně k ostatním osobám tak, aby nezpůsobili sobě nebo jiným osobám svým chováním úraz nebo majetkovou škodu.

Nájemci jsou povinni dbát na to, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující všem nájemcům nerušené a klidné obývání bytu a společných prostor v souladu s dobrými mravy tak, aby neobtěžovali ostatní nadměrným hlukem, zápachem atd. (nepříliš hlasitý zvuk televizních a rozhlasových přijímačů, apod.). To platí i pro návštěvy nájemců.

Nájemci a všechny osoby, které je navštěvují, jsou povinni udržovat pořádek a čistotu ve společných prostorách domu. Způsobí-li nájemce nebo jiná osoba znečištění společných prostor, platí povinnost znečištění neprodleně odstranit, jinak bude provedeno na náklady dané osoby.

Nájemce je povinen odstranit závady a poškození, která způsobil v domě sám, nebo ti, kteří s ním bydlí, popř. jejich návštěva.

Nájemce na své náklady provádí všechny opravy v bytě (vyjma společných prostor) a všechny práce spojené s obvyklým udržováním bytu, jeho příslušenstvím a vybavením.

Nájemce nesmí provádět stavební úpravy bytu ani jinou podstatnou změnu v bytě a domě bez písemného souhlasu pronajímatele, a to ani na svoje náklady. Je povinen umožnit pověřenému pracovníkovi správy domu, aby provedl prohlídku bytu a jeho zařízení v předem sjednaném termínu.

Veškeré prováděné úpravy a přestavby v bytě, které hlukem ruší ostatní nájemníky, je povoleno provádět pouze v pracovní dny, v době od 8.00 hod do 19.00 hod.

Je zakázáno vyhazování jakýchkoliv předmětů a zbytků potravin z oken. Z hygienických důvodů není dovoleno krmit ptactvo a ostatní toulavá zvířata, pohazováním zbytků jídla nebo jakéhokoliv krmení ve vnitřních i venkovních prostorách domu.

Nájemce bytu nesmí bez písemného souhlasu vlastníka objektu umisťovat na vnější konstrukce např. balkonů, lodžií a oken, na fasádu a střechu jakákoliv zařízení a předměty.

Květiny v oknech, na balkónech apod. musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání je třeba dbát na to, aby voda nestékala a nesmáčela zdi.

Smetí a odpadky je nutné vysypávat do kontejnerů na odpad, nejlépe v uzavřených obalech (sáčky, igelitové pytle), z důvodu zachování pořádku a čistoty v okolí popelnic na dvorku. V kontejneru na odpadky je zakázáno se přehrabovat a cokoli z něho vytahovat a vynášet.

Chovat psy a kočky, případně jiná domácí zvířat lze v bytech jen tehdy, pokud tato zvířata nezpůsobují zdravotní závady a neruší a neohrožují ostatní nájemce bytu a domu.

Společných prostor se užívá jen k účelům odpovídajícím jejich povaze a určení. Vchody, chodby, schodiště a jiné prostory se musí udržovat volné. Umístění jakýchkoli předmětů, nepatřících k vybavení domu ve společných prostorách není dovoleno.

Osobní výtah v domě není určený jako evakuační. Děti do 6 let smějí výtah používat pouze v doprovodu rodičů. Uvíznutí osob ve výtahové kabině je nutné hlásit servisní firmě, není dovoleno osoby vyprošťovat neodborným způsobem. Jakékoliv zásahy do zařízení výtahu není dovoleno. Ve výtahu se nesmí kouřit. Výtah se nesmí přetěžovat.

Noční klid je stanoven od 22.00 hod. do 6.00 hod.

Požadavky k zajištění bezpečnosti a požární ochrany ve společných a nebytových prostorách pronajatých jiným fyzickým osobám nebo firmám:

Nájemce nebytových prostor zajistí vyřízení tzv. změny účelu užívání pronajatého prostoru v případě, že novým využitím dojde ke změně účelu užívání (ve smyslu stavebního zákona).

Nájemce zajistí plnění všech požadavků v oblasti bezpečnosti, hygieny a požární ochrany, které souvisejí s činností prováděnou v pronajatém prostoru.

Nájemce provádí v pronajatém prostoru pouze činnosti v rozsahu, která je uvedena v nájemní smlouvě. V případě změny druhu prováděné činnosti toto předem oznámit majiteli objektu a vyžádat si jeho souhlas.

Nájemce společně s majitelem objektu stanoví, kdo je zodpovědný za provádění pravidelných revizí v části elektroinstalace, plynoinstalace, hasicích přístrojů, příp. požárních hydrantů, které se nacházejí v pronajatých prostorách.

Všichni nájemníci a osoby přítomné v objektu jsou povinni se chovat takovým způsobem, aby svým jednáním nezpůsobili požár, a zejména jsou povinni:

Dodržovat zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm ve společných prostorech domu, hlavních uzávěrů plynu, výtahové kabině a strojovně výtahů.

Udržovat trvale volné únikové cesty v objektu (hlavní schodiště a chodby) a neskladovat v těchto komunikacích žádné hořlavé materiály, ani materiály a předměty, které jakkoliv zužují šířku únikových cest a znemožňují tak bezpečnou evakuaci osob z objektu a zásah jednotek Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy vnitřkem objektu.

Udržovat volné přístupové cesty k hlavním uzávěrům plynu, elektrické energie, vody a jiných médií a dále k prostředkům a zařízením požární ochrany.

Nepoškozovat, neodstraňovat, nezneužívat nebo jinak nesnižovat účinnost zařízení a prostředků sloužících na ochranu před požáry v objektu (požární hydranty, přenosné hasicí přístroje, osvětlení, informační značení) – v případě vědomého poškození, zneužití nebo krádeže je tato činnost klasifikována jako poškozování a ohrožování provozu obecně prospěšného zařízení ve smyslu trestního zákona a nikoliv jako přestupek na úseku požární ochrany.

Neprovádět v bytových jednotkách a společných prostorech domu práce a činnosti, které mohou vést k vzniku požáru, pokud pro tyto činnosti nemají odbornou způsobilost požadovanou pro výkon těchto prací zvláštními předpisy (např. „sváření“ a nejsou stanovena a dodržena preventivní opatření).

Dodržovat právní předpisy a české technické normy týkající se skladování a manipulace s hořlavými látkami (hořlavé kapaliny, plyny, tuhé látky) – tyto látky je zakázáno skladovat ve společných prostorech domu (sklepy, chodby). Jedná se zejména o hořlavé kapaliny (barvy, rozpouštědla, pohonné hmoty) a kovové tlakové nádoby k dopravě plynů (propan butanové lahve, svářecí soupravy atd.), dřevěný, papírový, textilní a jiný hořlavý odpad.

Neporušovat zásady bezpečného provozu tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů instalovaných v bytech, zajišťovat jejich pravidelné revize a v případě zjištění závad spotřebičů zajistit neprodleně jejich odstranění. Závady zjištěné na elektroinstalaci, rozvodech plynu, plynoměrech, únik plynu atd. neprodleně ohlásit technikovi domu.

Nezanedbat z hlediska požární ochrany dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání (malé děti, přestárlé osoby).

V případě vzniku požáru nebo jiné havarijní situace postupovat podle Požární poplachové směrnice, tj. oznámit bez odkladu vznik požáru Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy a správci objektu.

Jako požár je definováno podle §1, písm.m) Vyhl. MV č. 246/2001 Sb. každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo zranění osob, zvířat nebo ke škodám na materiálních hodnotách nebo životním prostředí.

Tísňová volání a telefonní čísla pohotovostních a havarijních služeb

Hasičský záchranný sbor                                                150

Zdravotnická záchranná služba                                       155

Policie ČR                                                                        158

Linka tísňového volání (IZS)                                            112

Pohotovostní služba dodavatele elektrické energie        800 823 823

Pohotovostní služba dodavatele vody                             840 111 112

Pohotovostní služba dodavatele plynu                            1239

Správce objektu                                                               725 518 827

V Praze dne 15. 04. 2021.

Vypracoval:                                                                                Schválila:

Ing. Bohumil Suttner                                                                 Jana Müllerová

Z-OZO-62/2005

 

Požární poplachové směrnice

pro bytový dům

Rumunská 654/21, Praha 2 – Vinohrady

Postup při zpozorování požáru, způsob a místo ohlášení požáru

Každý, kdo zpozoruje požár, je povinen provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob, uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opaření k zamezení jeho šíření.

Nestačí-li svými silami a prostředky na likvidaci požáru, provede následující:

ohlásí vznik požáru na telefonní číslo 150, veřejné ohlašovny požáru – Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy. V hlášení uvede místo vzniku požáru, co hoří a jeho rozsah (je-li znám) a své jméno.

Způsob vyhlášení požárního poplachu

Požární poplach je vyhlašován:

hlasitým voláním „HOŘÍ“

Postup osob při vyhlášení požárního poplachu

Byt a podlaží co nejrychleji a bezpečným způsobem opustit po vyznačených únikových komunikacích (schodiště) a shromáždit se v bezpečné vzdálenosti před budovou, na chodníku ulice Rumunská.

Po vyhlášení požárního poplachu a při evakuaci je nutno zachovat klid a rozvahu

Je zakázáno používat výtah!

V případě, že je schodiště zasaženo kouřem a není možné prostor opustit, je nezbytně nutné zůstat v jednotlivých bytech, uzavřít vchodové dveře, utěsnit je např. mokrými ručníky. Vyvěsit z okna bílé prostěradlo nebo dát jinak najevo, že jste v bytě a vyčkat na zásah hasičů.