Správná finanční správa nemovitostí je klíčovým aspektem efektivního provozu a správy nemovitostí. Zajišťuje řádnou evidenci financí, transparentnost a správné alokování finančních prostředků, což přispívá ke stabilitě a úspěšnosti nemovitosti.

Pro majitele nemovitostí zajišťujeme následující služby:

Výběr nájemného: Jsme zodpovědní za pravidelný a včasný výběr nájemného. Vytváříme splátkové kalendáře s jasným specifikováním částky nájemného, platebních podmínek a lhůt. Evidujeme veškeré platby.

Správa fondů a účtování: Spravujeme a evidujeme finanční fondy spojené s nemovitostí, včetně správy bankovních účtů a účtování veškerých finančních transakcí.

Placení výdajů a faktur: Správce nemovitosti zajišťuje, že všechny výdaje spojené s nemovitostí jsou placeny včas a řádně. To zahrnuje zpracování a kontroly faktur od dodavatelů a servisních firem. Správce také sleduje a ověřuje správnost faktur a zajistí jejich úhradu.

Finanční analýza a reporting: Aktivně se podílíme na plánování rozpočtu a přípravě finančních analýz a reportů, abychom majitelům poskytli přehled o finanční výkonnosti a zdraví jejich nemovitosti.

Daňové povinnosti: Staráme se o daňové záležitosti spojené s nemovitostí. To zahrnuje plnění daňových povinností v souladu s místními a státními daňovými předpisy, včetně podání daňových přiznání a platby daní.